Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

115 KV Substation

เจ้าของ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง: ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ลักษณะงาน :
งานก่อสร้างอาคารควบคุม.
งานติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า.
งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 115 KV.