Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

อาคารอนุรักษ์พลังงาน

พื้นที่ : 14,000 ตร.ม.
เจ้าของ : กระทรวงพลังงาน
ที่ตั้ง : ปทุมธานี
ลักษณะงาน : งานติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล
ระบบสาธารณูปโภคและงานตกแต่งภายใน.