Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ข้อมูลบริษัท

แนะนำบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร รวมถึงให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลัก แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างโยธา และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์)  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบวิศวกรรม
เลขทะเบียนบริษัท 40854500694
โทรศัพท์ 66-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ)
โทรสาร 66-2311-0851
เว็บไซต์ www.ple.co.th
ทุนจดทะเบียน 1,661,939,826 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,661,939,82 หุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว 1,072,626,551 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,072,626,551 หุ้น
มูลค่าต่อหุ้น 1 บาท (บาท : หน่วย)
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง

2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2 โครงการนอร์ธปาร์ค
ถนนวิภาวดีรังสิต กม.27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์  66-2596-9000 , 66-2596-9302-11
โทรสาร   66-2832-4994-6
หรือ
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  66-2229-2800 , 0-2654-5999
โทรสาร   66-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี นางสาววรรญา  พุทธเสถียร                   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
นางสาวจันทรา  ว่องศรีอุดมพร              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996
ชื่อบริษัท บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
สถานที่ตั้ง 128/150-153 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 66-2214-6464 (8 คู่สายอัตโนมัติ)
โทรสาร

66-2215-4772 , 66-2214-6065