Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

นโยบายความปลอดภัย

ด้วยบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

  • ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรก ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานทุกคน
  • บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัย
  • บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึก ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัยเป็นต้น
  • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
  • พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
  • พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
  • พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
  • บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ